Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án
Thực hiện Quyết định số 541/QĐ-CPO-TĐ ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công từ ngày 22 đến 25 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Thanh Hóa