Đang duyệt : Trang chủ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐỒNG BỂ, THANH HÓA THUỘC DỰ ÁN WB8
Ngày 16/10/2018 10:39:04

Ngày 28/8/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án Đồng Bể, Thanh Hóa.

Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập