Đang duyệt : Trang chủNhà nướcChính phủ

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
S?: 47/2015/NÐ-CP 14/05/2015 - NGHỊ ĐỊNH: Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
43/2011/NÐ-CP 13/06/2011 - Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
198/QÐ-TTg 10/02/2011 - Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.
184/2007/QÐ-TTg 30/11/2007 - Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước b
166/2007/NÐ-CP 01/01/2008 - Nghị định về việc quy định mức lương tối thiểu chung.
58/2008/NÐ-CP 05/05/2008 - Nghị định hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
178/2007/NÐ-CP 03/12/2007 - Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
172/2007/QÐ-TTg 16/11/2007 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
132/2007/NÐ-CP 08/08/2007 - Nghị định của Chính phủ số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
103/2007/NÐ-CP 14/06/2007 - Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị và trách nhiệm của CBCC, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
8/2010/TT-BKH 21/04/2010 - Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
9/2010/TT-BKH 21/04/2010 - Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
1/2010/TTLT-BNV-BTC 26/04/2010 - Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
27/2010/TT-BNNPTNT 04/05/2010 - Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công ng
2010/TT-BTC 11/05/2010 - Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
22/2009/NÐ-CP 24/02/2009 - Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
24/02/2009 -

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập