Tổng quan Tiểu dự án Đấu thầu Giải ngân Thanh toán MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo
Tổng quan về Dự án ICRSL
  1. Tên dự án ‘ô’:

- Tên tiếng Việt: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông  Cửu Long.

- Tên tiếng Anh: Mekong Delta Integrated Climate Resilience and Sustainable Livelihoods Project (MD- ICRSL)

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập