Đang duyệt : Trang chủPhòng ban

 

I . Cơ cấu tổ chức

 

1. Lãnh đạo CPO, gồm:

 

1.1) Trưởng ban.

   

 Nguyễn Hồng Phương

 

1.2) Các Phó Trưởng ban.

 

Vũ Đình Hùng.

     

Phạm Đình Văn.

     

Nguyễn Cảnh Tĩnh.

     

Nguyễn Trường Sơn.

 

2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

 

2.1) Phòng Tổ chức, Hành chính;

 

2.2) Phòng Tài chính, Kế toán;

 

2.3) Phòng Kế hoạch, Tổng hợp;

 

2.4) Phòng Thẩm định chế độ, Dự toán;

 

2.5) Phòng Môi trường, Tái định cư.

 

2.6) Phòng Đào tạo.

 

Các Phòng ghi tại khoản 2 Điều này có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các viên chức và cán bộ hợp đồng. Số lượng cán bộ của các Phòng được xác định trên cơ sở các chức danh, vị trí công tác do Trưởng phòng xây dựng và Trưởng ban phê duyệt. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Trưởng ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

 

Tùy theo nhiệm vụ được giao, các Phòng được hình thành các Tổ công tác chuyên môn do Trưởng ban quyết định để thực hiện tốt vai trò tham mưu tổng hợp về các lĩnh vực công tác, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ được giao và quyền hạn được Trưởng ban ủy quyền.

 

3. Các Ban quản lý chương trình, dự án (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) trực thuộc được thành lập và giải thể theo quy định của pháp luật.

 

II . Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Ban quản lý các dự án trực thuộc

 

1. Phòng Tổ chức, Hành chính

 

Phòng Tổ chức, Hành chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về công tác tổ chức, cán bộ; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban; tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác của Ban; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung của Ban. Phòng có nhiệm vụ:

 

1.1) Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

 

a) Tham mưu, chủ trì xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Ban;

 

b) Xây dựng, trình Trưởng ban quyết định thành lập hoặc bổ sung nhiệm vụ cho các Ban quản lý dự án trực thuộc, các Phòng và các Tổ công tác chuyên môn thuộc các Phòng; các Hội đồng tư vấn và các tổ chức khác thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng ban;

 

c) Tham mưu, tổng hợp và báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ theo quy định và hướng dẫn của Bộ. Đề xuất tiêu chuẩn, quy trình quy hoạch cán bộ trình Trưởng ban phê duyệt đối với các chức danh do Ban quản lý và tổ chức thực hiện;

 

d) Tham mưu việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ và chủ trương chính sách của Nhà nước;

 

đ) Tham mưu công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức trong định biên, ký hợp đồng lao động và tổ chức thực hiện. Đề xuất phương án giám sát kiểm tra và xử lý sai phạm đối với các Phòng, Ban quản lý dự án trực thuộc trong công tác tuyển dụng, hợp đồng và sử dụng lao động;

 

e) Chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án trực thuộc đề xuất kế hoạch và dự trù kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bao gồm tất cả các nguồn kinh phí;

 

g) Hoàn thành các thủ tục cho cán bộ, viên chức đi học tập, công tác nước ngoài theo quy định;

 

h) Giám sát việc thực hiện định biên cán bộ của các dự án và chuyên gia trong, ngoài nước làm việc cho dự án;

 

i) Chủ trì, tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 

1.2) Công tác hành chính, quản trị:

 

a) Xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban, của Lãnh đạo Ban và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao cho Ban; tham mưu, tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ban;

 

b) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Ban; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban đối với các đơn vị thuộc Ban;

 

c) Chủ trì xây dựng trình Trưởng ban các nội quy cụ thể liên quan đến chế độ làm việc và phối hợp công tác của Ban; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện. Giúp Trưởng ban phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Ban với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể liên quan;

 

d) Hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc Ban; thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của Ban theo quy định;

 

đ) Đầu mối về công tác cải cách hành chính và cung cấp thông tin đối với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định và phân công của Trưởng ban;

 

e) Đầu mối quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc chung của Văn phòng Ban. Phối hợp với các phòng chức năng, các dự án hướng dẫn và kiểm tra, đề xuất phương án xây dựng các quy định thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện đi lại của Văn phòng các Ban quản lý dự án Trung ương thuộc Ban theo quy định hiện hành đảm bảo nguyên tắc và phù hợp với chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định khác của Nhà nước;

 

g) Phối hợp tổ chức triển khai các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tổng kết, sơ kết chung của Ban và công tác lễ tân, khánh tiết, tang lễ theo quy chế của Ban;

 

h) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, quân sự, tự vệ, y tế, vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong cơ quan Ban;

 

1.3) Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương và giải quyết chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

1.4) Thực hiện công tác thanh tra theo quy định của pháp luật.

 

1.5) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan.

 

1.6) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của pháp luật.

 

1.7) Quản lý trang Web của Ban theo quy định.

 

1.8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

 

2. Phòng Tài chính, Kế toán

 

Phòng Tài chính, Kế toán thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về công tác tài chính và kế toán của Ban. Phòng có nhiệm vụ:

 

2.1) Thống nhất quản lý các hoạt động tài chính, kế toán của Ban và các dự án. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát công tác kế toán của từng dự án theo quy định của Nhà nước và các Nhà tài trợ;

 

2.2) Hướng dẫn việc theo dõi và quản lý, sử dụng tài sản của Văn phòng Ban và Văn phòng các Ban quản lý dự án. Tham mưu công tác thanh lý tài sản cố định, xử lý tài sản thiếu, thừa, mất, hỏng của Văn phòng Ban theo quy định;

 

2.3) Tổng hợp kế hoạch tài chính, kế hoạch giải ngân theo tháng, quý, hàng năm của các dự án theo Văn kiện đã được ký kết, bao gồm vốn ODA và vốn đối ứng trong nước để báo cáo Trưởng ban trình Bộ phê duyệt. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tài chính đối với các dự án sau khi được phê duyệt;

 

2.4) Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, định mức chi tiêu, quy chế quản lý tài chính theo đặc thù của từng chương trình, dự án;

 

2.5) Kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát và đề xuất các biện pháp xử lý trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân và quản lý các nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp, vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và vốn vay của các tổ chức tài chính khác đúng mục đích, có hiệu quả, phù hợp với các Văn kiện dự án đã ký kết và quy định hiện hành của Nhà nước;

 

2.6) Tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm của toàn Ban (báo cáo tài chính của các dự án và Văn phòng Ban) trình Trưởng ban báo cáo Bộ và các cơ quan có liên quan theo quy định;

 

2.7) Tham mưu về công tác kiểm toán (bao gồm cả việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán dự án và kiểm toán công trình hoàn thành); tổ chức kiểm tra chế độ kế toán, tài chính. Tổ chức thẩm tra số liệu quyết toán hàng năm đối với các dự án thành phần theo phân cấp;

 

2.8) Theo dõi, giám sát, đề xuất phương án xử lý trong công tác đấu thầu và mua sắm hàng hóa của các dự án theo quy định của Bộ và ủy quyền của Trưởng ban;

 

2.9) Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán cho dự án các cấp và  chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện;

 

2.10) Giúp Trưởng ban quản lý kinh phí Văn phòng Ban theo quy định;

 

2.11) Tham gia công tác chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án mới liên quan đến cơ chế tài chính, kế toán;

 

2.12) Tổng hợp quyết toán toàn dự án trên cơ sở quyết toán các tiểu dự án hoàn thành do các chủ đầu tư thành phần thực hiện và đã được phê duyệt;

 

2.13) Quyết toán toàn bộ vốn vay với nhà tài trợ theo quy định;

 

2.14) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

 

2.15) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

 

3. Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

 

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban quản lý công tác kế hoạch, tổng hợp. Phòng có nhiệm vụ:

 

3.1) Chủ trì tổng hợp kế hoạch hoạt động, kế hoạch vốn, kế hoạch giám sát đánh giá theo tháng, quý, năm của các dự án để làm cơ sở Ban báo cáo Bộ. Soạn thảo văn bản để Trưởng ban thông báo và điều chỉnh kế hoạch chi tiết cho các dự án trên cơ sở kế hoạch tổng hợp đã được phê duyệt;

 

3.2) Hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thành phần lập kế hoạch đầu tư, kế hoạch điều chỉnh vốn hàng năm cho các dự án ODA theo yêu cầu của Bộ; Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư đầu năm, kế hoạch điều chỉnh để trình Bộ phê duyệt;

 

3.3) Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các tiểu dự án và toàn dự án theo chỉ tiêu Bộ giao;

 

3.4) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư toàn bộ các dự án được Bộ giao CPO, tổng hợp giúp Trưởng ban trình Bộ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án;

 

3.5) Thống kê, cập nhật số liệu về tình hình thực hiện các dự án để lập các báo cáo định kỳ theo quy định để trình Bộ, ngành liên quan;

 

3.6) Lập báo cáo tổng hợp 6 tháng, năm (kết quả thực hiện các dự án, những công tác khác của Ban) để phục vụ điều hành công tác chung của Ban, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và báo cáo Bộ;

 

3.7) Chủ trì, phối hợp với Phòng Thẩm định chế độ, dự toán thực hiện công tác chuẩn bị chương trình, dự án đầu tư mới;

 

3.8) Tham mưu, đề xuất công tác quản lý, cập nhật và xử lý các thông tin từ các nhà tài trợ của các dự án;

 

3.9) Tham gia theo dõi sản phẩm và thể chế quản lý các hợp đồng tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án;

 

3.10) Thực hiện công tác tổng hợp của CPO; thư ký các cuộc họp giao Ban lãnh đạo và dự thảo các thông báo theo yêu cầu của Trưởng ban;

 

3.11) Tổ chức lưu trữ, khai thác hồ sơ của các Ban Quản lý dự án sau khi giải thể theo quy định;

 

3.12) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

 

3.13) Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban giao.

 

 

4. Phòng Môi trường, Tái định cư

 

Phòng Môi trường, Tái định cư thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về công tác Môi trường, Tái định cư. Phòng có nhiệm vụ:

 

4.1) Hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chủ dự án thành phần, Ban quản lý dự án thành phần về Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP), Đánh giá tác động môi trường (EIA) và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của các dự án do WB, ADB, JBIC hoặc các nhà tài trợ khác được Chính phủ qui định;

 

4.2) Tiếp nhận các chính sách về Tái định cư, Môi trường của các nhà tài trợ được đưa vào dự án, so sánh, đối chiếu sự phù hợp hoặc chưa phù hợp với các chính sách trong nước và đưa ra kiến nghị để vận dụng thực hiện;

 

4.3) Thực hiện giám sát nội bộ (định kỳ hoặc đột xuất) theo RAP, EMP; theo dõi, kiểm tra, cập nhật tình hình, số liệu trong quá trình thực hiện RAP, EMP của các dự án;

 

4.4) Đề xuất các giải pháp cần thiết thực hiện các nội dung Tái định cư, Môi trường theo yêu cầu tiến độ của dự án. Theo dõi kết quả thực hiện và lập báo cáo đánh giá sau khi được duyệt;

 

4.5) Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất trong quá trình thực hiện RAP, EMP và EIA theo qui định của Văn kiện đã ký kết để báo cáo Bộ và các Nhà tài trợ;

 

4.6) Tổ chức thực hiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn giám sát môi trường, tái định cư theo uỷ quyền của chủ dự án; quản lý các hợp đồng tư vấn giám sát độc lập tái định cư, môi trường về tiến độ chất lượng, khối lượng và nghiệm thu sản phẩm;

 

4.7) Kiểm tra các báo cáo giám sát độc lập dịch vụ về (Môi trường, Tái định cư) do tư vấn lập, chỉnh lý gửi các nhà tài trợ;

 

4.8) Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác đào tạo về lĩnh vực Môi trường, Tái định cư  phù hợp với chương trình đào tạo tổng thể của dự án;

 

4.9) Kiểm tra các báo cáo RAP, EMP/IEE, EIA do các Ban quản lý dự án thành phần và các công ty tư vấn lập để chỉnh lý hoàn thiện gửi các Nhà tài trợ WB, ADB, JBIC;

 

4.10) Thực hiện các công việc khác về Tái định cư, Môi trường theo hiệp định vay qui định;

 

4.11) Theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung xã hội của dự án;

 

4.12) Cung cấp các báo cáo về RAP, EMP cho Ban quản lý dự án trực thuộc CPO, Phòng Kế hoạch để báo cáo định kỳ gửi Bộ và các cơ quan Nhà nước có liên quan;

 

4.13) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

 

4.14) Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

 

5. Phòng Thẩm định chế độ, dự toán

 

Phòng Thẩm định chế độ, dự toán: thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban trong công tác thẩm định chế độ, dự toán. Phòng có nhiệm vụ:

 

5.1) Chủ trì tổ chức thẩm định, thẩm tra về kỹ thuật, chế độ định mức, dự toán của các hạng mục công việc, gồm: khảo sát thiết kế, dịch vụ tư vấn, dịch vụ đào tạo, chi phí quản lý và các dịch vụ khác do CPO trực tiếp quản lý;

 

5.2) Lập Báo cáo thẩm định, thẩm tra về đề cương, dự toán, chế độ các công việc trình Trưởng ban ký quyết định hoặc ký trình Bộ quyết định;

 

5.3) Thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

 

5.4) Dự thảo các Quyết định phê duyệt và phiếu thẩm định trình Trưởng ban xem xét phê duyệt;

 

5.5) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án và các Bộ phận khác để thực hiện các công việc thẩm tra kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thiết kế thi công, dự toán), chế độ định mức và thủ tục xây dựng phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và Hiệp định trong quá trình thực hiện dự án: giai đoạn thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, tổng dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và nghiệm thu thanh toán;

 

5.6) Nghiên cứu đề xuất, cập nhật các chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức, thủ tục, quy trình qui phạm về đầu tư xây dựng theo các quy định trong nước và quốc tế để trình Trưởng ban quyết định hoặc trình Bộ quyết định, hướng dẫn và quản lý thực hiện trong nội bộ Ban hoặc trong quản lý dự án;

 

5.7) Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản khác có liên quan đến công việc của Phòng và các bộ phận chức năng khác trong Ban;

 

5.8) Phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tổng hợp để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án mới;

 

5.9) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

 

5.10) Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

 

5.11) Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

  

6. Phòng Đào tạo dự án.

  

6.1)   Phòng Đào tạo dự án trực thuộc CPO có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về:

 

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động thuộc CPO;

 

b) Công tác đào tạo, tổ chức thực hiện và chủ trì tổ chức thực hiện một số lớp, chương trình đào tạo của các dự án ODA do CPO làm chủ dự án.

   

6.2)   Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ rà soát, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao của CPO.

 

6.3)   Tổ chức thẩm định nội dung tài liệu làm cơ sở để phòng Thẩm định, Chế độ-Dự toán tổng hợp các lớp, chương trình đào tạo, trình Trưởng ban phê duyệt.

 

6.4)   Chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện một số lớp đào tạo có tính chất phức tạp theo chương trình, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt (một số lớp đào tạo mang tính chất đa ngành, đa mục tiêu, đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan hoặc một số lớp mang tính chất chung trong Ban,...).

   

6.5)   Báo cáo kết quả đào tạo của các lớp đào tạo do Phòng chủ trì tổ chức:

 

a) Tổng hợp báo cáo Bộ kết quả đào tạo chung trong Ban theo định kỳ.

 

b) Xây dựng, quản lý ngân hàng dữ liệu cho công tác đào tạo.

 

c) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án xây dựng chương trình, kế hoạch  đào tạo cho các Dự án do CPO quản lý, trình Bộ phê duyệt.

 

d) Phối hợp với Phòng Tài chính, kế toán và các Ban Quản lý dự án thanh, quyết toán các lớp đào tạo do Phòng chủ trì tổ chức theo quy định.

    

6.6)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban CPO giao.

    

6.7)   Giao Trưởng phòng Đào tạo dự án phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Phòng, tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước Pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

 

 

7. Ban Quản lý dự án

 

7.1) Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA, gồm Giám đốc Ban QLDA, Phó Giám đốc (nếu có), kế toán và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

a) Giám đốc Ban QLDA: Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban CPO, giúp việc cho Trưởng ban CPO và chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng ban, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền; được ký, đóng dấu các văn bản giao dịch liên quan đến hoạt động của dự án.

 

b) Phó Giám đốc Ban QLDA do Trưởng ban CPO bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA, giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Trưởng ban CPO và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

 

c) Cán bộ, viên chức của Ban QLDA, gồm: cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và kế toán dự án được điều động biệt phái từ các Phòng trực thuộc CPO và bổ sung cán bộ hợp đồng mới để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA.

Mỗi chức danh, vị trí công tác trong Ban Quản lý dự án phải có bản mô tả công việc do Giám đốc Ban QLDA xây dựng được công bố công khai trong Ban Quản lý chương trình dự án và chủ dự án.

 

7.2) Nhiệm vụ của Ban QLDA: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA; khoản 1 Điều 35 và các điều có liên quan của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để tổ chức, thực hiện dự án theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban CPO giao.

 

 

III . Hội đồng, Tổ chuyên gia tư vấn cho Trưởng ban

 

Hội đồng tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; các Tổ chuyên gia tư vấn trực thuộc Ban là những tổ chức tư vấn cho Trưởng ban theo từng lĩnh vực. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng, Tổ chuyên gia tư vấn được cụ thể hóa trong các quyết định thành lập của Trưởng ban theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của pháp luật hiện hành. Các tổ chức này giải thể ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập