Đang duyệt : Trang chủ

THÔNG BÁO Môn thi, ngày thi, địa điểm thi, phạm vi thi, hình thức và thời gian thi tuyển viên chức năm 2018
Ngày 28/11/2018 19:49:14

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Thực hiện văn bản số 7082/BNN-TCCB ngày 12/9/2018 của Bộ NN và PTNT về việc kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2018, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thông báo về môn thi, ngày thi, địa điểm thi, phạm vi thi, hình thức và thời gian thi trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2018. Cụ thể như sau:

 

          I. CÁC MÔN THI, NGÀY THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

        1. Các môn thi

        Trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 ứng viên thi 04 môn thi. Cụ thể:

- Môn thi điều kiện (gồm 02 môn):

          + Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh)

         + Môn tin học văn phòng

- Môn thi kiến thức chung;

- Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

        2. Ngày thi

- Thi trong 02 ngày (Ngày 20 và ngày 21 tháng 12 năm 2018)

- Thời gian tập trung để phổ biến nội quy, thời gian thi: 9 giờ ngày 19/12/2018.

        3. Địa điểm

          Văn phòng Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi - Tầng 6, số 02-04 Vọng Hà, Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

          II. PHẠM VI THI, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

        1. Môn Ngoại ngữ

        - Tiếng Anh, trình độ A2

        - Hình thức: Thi viết

        - Thời gian: 60 phút

        2. Môn Tin học  

        - Tin học văn phòng

        - Hình thức: Thi trắc nghiệm

        - Thời gian: 30 phút

3. Môn Kiến thức chung

          3.1. Hình thc và thi gian thi:

          Hình thức thi viết, thời gian làm bài 120 phút, áp dụng đối với tất các vị trí việc làm.

         3.2. Nội dung thi:

        Hiều biết của các ứng viên về:

        - Luật viên chức số 58/2010/QH2 ngày 15/11/2010;

        - Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012;

        - Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

        - Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP;     

        - Quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban CPO (Quyết định số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 10 năm 2008).

        4. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

        4.1. Hình thức và thời gian thi

        Hình thức gồm 2 phần thi: Thi viết và thi thực hành áp dụng đối với tất cả các ngạch.

        - Thi viết thời gian 180 phút.

        - Thi thực hành: Thực hành tình huống cụ thể, thời gian 30 phút.

        4.2. Nội dung thi:

        4.2.1. Đối với ứng viên thi vào ngạch Kế toán viên (06.031)

          * Thi viết: Kiến thức về Luật kế toán, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý tài chính, kế toán đối với các dự án ODA và chi hoạt động quản lý dự án:

- Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;

-Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

- Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA);

          * Thi thực hành:

- Các nghiệp vụ kế toán đơn vị Chủ đầu tư;

- Các qui định về thủ tục thanh toán, giải ngân dự án nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

- Nôi dung kiểm soát chi;

- Các qui định về chế độ công tác phí, hội nghị;

- Các qui định về báo cáo kế toán của Chủ đầu tư và chủ dự án;     

 

        4.2.2. Đối với ứng viên thi vào ngạch chuyên viên, Kỹ sư hạng III (01.003, V.05.02.07) cho các vị trí Kế hoạch tổng hợp; Quản lý chương trình, dự án; Quản lý tư vấn dự án, Kỹ thuật chuyên ngành).

        * Thi viết: Hiểu biết các chính sách, Pháp luật trong và ngoài nước về quản lý chương trình, dự án ODA.

        Đối với Trong nước:

- Các luật: Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật ngân sách số 83/2015/QH13;

- Các Nghị định của Chính phủ: số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

        Đối với Ngoài nước:

        - Chu trình thực hiện dự án ODA (ADB, WB);

        - Chính sách an toàn của dự án đầu tư phát triển (ADB, WB);

        - Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (ADB, WB);

        - Hướng dẫn tuyển chọn tư vấn quản lý dự án ( WB, ADB);

          * Thi thực hành:

          a) Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên (01.003) tại các vị trí Kế hoạch tổng hợp, Quản lý tư vấn dự án, Quản lý chương trình dự án, kiểm tra kiến thức hiểu biết về các nội dung:

        - Tổng hợp kế hoạch hoạt động, kế hoạch vốn, kế hoạch giám sát đánh giá theo tháng, quý, năm của các dự án báo cáo Ban CPO.

        - Quy trình thông báo và điều chỉnh kế hoạch chi tiết cho dự án trên cơ sở kế hoạch tổng hợp đã được phê duyệt;

        - Nội dung hướng dẫn các Ban quản lý dự án thành phần lập kế hoạch đầu tư, kế hoạch điều chỉnh vốn hàng năm cho các hợp phần dự án theo yêu cầu của Ban CPO, Bộ NN&PTNT; Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư đầu năm, kế hoạch điều chỉnh để trình Ban CPO báo cáo Bộ phê duyệt;

        - Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các tiểu dự án và toàn dự án theo chỉ tiêu Ban CPO, Bộ giao;

        - Tổng hợp kế hoạch đầu tư toàn bộ dự án được Bộ giao, trình Ban CPO, Bộ  phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án;

          - Thống kê, cập nhật số liệu về tình hình thực hiện dự án để lập các báo cáo định kỳ theo quy định để trình Ban CPO, Bộ, ngành liên quan;

          - Xây dựng, trình Bộ phê kế hoạch đấu thầu tổng thể, chi tiết các gói thầu tư vấn thuộc dự án;

          - Quản lý, cập nhật và xử lý các thông tin từ các nhà tài trợ của các dự án;

          -  Xây dựng, trình phê kế hoạch đấu thầu tổng thể, chi tiết các gói thầu tư vấn thuộc dự án;

          -Thực hiện công tác đấu thầu các gói thầu tư vấn, mua sắm, xây lắp thuộc dự án;

          - Quản lý gói thầu tư vấn của dự án .

          b) Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Kỹ sư (V.05.02.07) tại vị trí Thẩm định chế độ dự toán, kiểm tra kiến thức hiểu biết về các nội dung:

          - Lập báo cáo thẩm tra, thẩm định về đề cương, dự toán, chế độ các công việc thuộc dự án;

          - Thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời quan tâm, kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

          - Dự thảo các Quyết định phê duyệt và phiếu thẩm tra, thẩm định trình Trưởng ban phê duyệt;

          - Thẩm tra, thẩm định kỹ thuật về thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế thi công – dự toán; tổng dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và nghiệm thu thanh toán, chế độ định mức và trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước và văn kiện dự án;

          c) Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Kỹ sư (V.05.02.07) tại vị trí Kỹ thuật chuyên ngành, kiểm tra kiến thức hiểu biết về các nội dung:

         

 

          Tổng hợp, xem xét và đề xuất ý kiến về mặt kỹ thuật của các tiểu dự án  và Dự án.

          Xem xét báo cáo thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, dự toán của các tiểu dự án.

          Giám sát, kiểm tra về chất lượng, tiến độ thực hiện dự án, lập báo cáo và báo cáo.

          Lập kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện tiểu dự án hoặc Dự án.

          III. ĐIỀU KIỆN MIỄN MỘT SỐ MÔN THI

            Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học đối với các ứng viên dự thi tuyển được quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ, cụ thể như sau:

        - Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

        + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ

        + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

        - Miễn thi môn tin học văn phòng trong các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

          IV. LỆ PHÍ THI

            Các thí sinh đăng ký dự thi phải nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể 500.000 đ/ thí sinh.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập